1

تمدید دو روزه برای ارسال مقالات
فرصت ارسال مقالات نیازمند ویرایش مطابق با فرمت مورد نظر همایش تا دو روز تمدید شد. سایر پژوهشگران نیز می توانند از این فرصت برای ارسال مقالات خود استفاده نمایند.
1

تمدید دو روزه برای ارسال مقالات
فرصت ارسال مقالات نیازمند ویرایش مطابق با فرمت مورد نظر همایش تا دو روز تمدید شد. سایر پژوهشگران نیز می توانند از این فرصت برای ارسال مقالات خود استفاده نمایند.
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان