1

فرمت مقالات ارسالی
پژوهشگران محترم مطابق با فرمت مقالات همایش اقدام به ارسال مقاله خود نمایند.
1

فرمت مقالات ارسالی
پژوهشگران محترم مطابق با فرمت مقالات همایش اقدام به ارسال مقاله خود نمایند.
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان