ارتباط با دبیرخانه:

آدرس دبیرخانه: آذربایجان شرقی، تبریز، جاده تبریز-آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مطالعات خانواده

 

تلفن تماس: 09211320264

 

پست الکترونیکی: fep@azaruniv.ac.ir

وبسایت: fep.azarunivac.ir

 

پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان