1

اطلاعیه اسکان
مهمانان محترم شرکت کننده در همایش، برای اسکان خود هماهنگ شوند. همچنین، علاقمندان شرکت در کارگاه های آموزشی سریعا برای ثبت نام خود اقدام نمایند.
اطلاعیه مهم
مقالاتی که مطابق با فرمت مورد نظر همایش ارسال نشده باشند، از چرخه داوری خارج می شوند و مسئولیت آن فقط و فقط بر عهده نویسنده مسئول می باشد.
1

اطلاعیه اسکان
مهمانان محترم شرکت کننده در همایش، برای اسکان خود هماهنگ شوند. همچنین، علاقمندان شرکت در کارگاه های آموزشی سریعا برای ثبت نام خود اقدام نمایند.
اطلاعیه مهم
مقالاتی که مطابق با فرمت مورد نظر همایش ارسال نشده باشند، از چرخه داوری خارج می شوند و مسئولیت آن فقط و فقط بر عهده نویسنده مسئول می باشد.
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان