1

تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 آبان ماه
نظر به درخواست مکرر و متعدد پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقاله تا 30 آبان ماه 1395 تمدید شد.
1

تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 آبان ماه
نظر به درخواست مکرر و متعدد پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقاله تا 30 آبان ماه 1395 تمدید شد.
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان