1

تکمیل ثبت نام
مولفان مقالات پذیرفته شده، نسبت به خرید سرویس مربوطه و تکمیل فرایند ثبت نام هرچه سریعتر اقدام نمایند.
1

تکمیل ثبت نام
مولفان مقالات پذیرفته شده، نسبت به خرید سرویس مربوطه و تکمیل فرایند ثبت نام هرچه سریعتر اقدام نمایند.
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان