1

راهنمای تهیه پوستر و ارائه سخنرانی
پژوهشگران گرامی، برای اجتناب از هر گونه به هم ریحتگی و بی نظمی، لطفا به دستورالعمل تهیه پوستر و ارئه سخنرانی دقت فرمائید.
1

راهنمای تهیه پوستر و ارائه سخنرانی
پژوهشگران گرامی، برای اجتناب از هر گونه به هم ریحتگی و بی نظمی، لطفا به دستورالعمل تهیه پوستر و ارئه سخنرانی دقت فرمائید.
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان