1

برنامه همایش در یک نگاه
برنامه همایش در یک نگاه
1

برنامه همایش در یک نگاه
برنامه همایش در یک نگاه
پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان