دبیر علمی همایش: دکتر صمد رسولزاده

(مدیر گروه مطالعات خانواده)

ed.azaruniv.ac.ir/uploads/14/CMS/user/file/15/Resume12.pdf 

 

کمیته داوران (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر ابوالفضل فرید

دکتر اسماعیل خیرجو

دکتر اصغر زیرک باروقی

دکتر پروانه علائی

دکتر تقی زوار

دکتر حسن یعقوبی

دکتر رضا عبدی

دکتر رقیه صادقی نیر

دکتر سیدعلی نقی ایازی

دکتر صمد رسولزاده اقدم

دکتر صمد عابدینی

دکتر غلامرضا گل محمدی نژاد

دکتر فایزه عظیم زاده

دکتر فخرالسادات قریشی

دکتر فرج قلی زاده

دکتر فیروز راد

دکتر کمال کوهی

دکتر محمد عباس زاده

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان