رئیس همایش: دکتر علی عجمی

(معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

http://cv.azaruniv.edu/ajami/fa

 

دبیر همایش: دکتر بهلول قربانیان

(ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

http://cv.azaruniv.edu/ghorbanian/fa

 

دبیر علمی همایش: دکتر صمد رسولزاده

(مدیر گروه مطالعات خانواده)

 

دبیر اجرایی همایش: دکتر پروانه علائی

(عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده)

 

سایر اعضای شورا:

دکتر اسماعیل خیرجو (عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده)

دکتر فرج قلیزاده (عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده)

 

پوستر همایش

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان